9 July 2009

Why free themes for Wordpress beautiful than Drupal?

คำถาม : ทำไมธีมแจกฟรีของเวิร์ดเพรสส่วนใหญ่สวยกว่าของดรูปาล?
สุกรีตอบ : ดรูปาลเอาไปทำเว็บได้หลากหลายแบบ ไม่รู้จะทำธีมยังไง เวิร์ดเพรสมีแค่ ซ้าย-กลาง-ขวา จบแล้ว ง่ายมาก

หนึ่งในบทสนทนาจากกิจกรรม #drupal administer monitor & management by @sugree :-)

ปล. จับใจความได้แบบนี้ ถ้าผิดสุกรีมาแก้ไขให้ด้วยนะ เอิ๊กๆ