Drupal new design in Localize page

ธีมใหม่ในเว็บไซต์ drupal.org ที่เปิดใช้งานในหน้า localize.drupal.org — ทดลองคลิกดูในหน้าอื่นๆ ยังคงเป็นธีมเดิม

drupal-new