Facebook's Chat in HTTPS

5 February 2011

ระบบ Chat ของเฟซบุ๊ค สามารถใช้งานได้แล้วใน HTTPS ซึ่งก่อนหน้านี้ ถ้าใครเปิดใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊คด้วยโปรโตคอล HTTPS (โดยใช้โปรแกรม HTTPS everywhere ใน Firefox) จะไม่สามารถสนทนากับเพื่อนผ่านระบบ Chat (ซึ่งเดิมทีทำงานบนโปรโตคอล HTTP ปกติ) จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนความผิดพลาด (ถ้าจะ Chat ต้องเปิดหน้า app ต่างๆ เช่น หน้าเกม)

อาจเพราะสถานการณ์ต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทำให้ระบบ Chat ใช้งานได้ใน HTTPS ซึ่งก่อนหน้านี้เฟซบุ๊คก็เคยประกาศให้ทุกครั้งที่ใช้งานจะเปลี่ยนเป็น HTTPS ตลอดเวลา ส่งผลให้ระบบ Chat ต้องสามารถทำงานได้บน HTTPS ได้ด้วย

Facebook's Chat in HTTPS