Skip to main content

หลายเดือนก่อนธนาคารกสิกรไทย โฆษณาโครงการสินเชื่อเพื่ออนาคต สำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ทำอาชีพอิสระ ถ้าดูจากรูปภาพประกอบโฆษณาจะมีตัวอย่างอาชีพที่เข้าข่าย เช่น เจ้าของร้านก๊วยเตี๊ยว, ร้านกาแฟ, อู่ซ่อมรถ, นักแสดง, นักดนตรี เป็นต้น

โครงการดังกล่าวเป็นการฝากเงินต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1-2 ปี เพื่อใช้เป็นทุนในการขอสินเชื่อ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต บัตรเงินสด, สินเชื่อรถ หรือ สินเชื่อบ้าน

** หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ K-Contact Center ข้อมูลจำนวนเงิน และระยะเวลาที่อ้างถึง เป็นการคำนวณเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงของแต่ละบุคคลได้ หากต้องการช้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง **

จากการสอบถามผ่านทาง Call Center ของธนาคารกสิกรไทย K-Contact Center 02-888-8888 ได้ข้อมูลเบื้องต้นมา ดังนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าโครงการ สินเชื่อเพื่ออนาคต (ทุกอาชีพมีเฮ) จะสมัครผ่านระบบ Call Center หรือเข้าไปที่สาขาของธนาคารก็ได้ และเจ้าหน้าที่ธนาคารจะประสานงานสมัครผ่าน Call Center ให้อีกทอดหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นที่ธนาคารต้องการจากผู้เข้าโครงการ คือ สำหรับเจ้าของกิจการจะต้องมีที่ตั้งร้านเป็นหลักแหล่ง, สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีใบสำคัญรับเงิน และใบหักภาษี ณ ที่จ่าย รวบรวมย้อนหลัง(กี่เดือน-ไม่ได้ถาม)

เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทเงินฝากทวีทรัพย์ เริ่มต้นขั้นต่ำ 4,000 บาท ต่อเดือน โดยฝากเงินเข้าบัญชีในทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินฝากเป็นทุนในการขอสินเชื่อต่อไป เช่น

เป้าหมาย ทุนเงินฝากต่อเดือน ระยะเวลา วงเงินที่จะได้รับ
สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด 4,000 บาท 12 เดือน 5 เท่าของทุนเงินฝากต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 40,000 บาท
สินเชื่อรถยนต์ 4,000 บาท 12 เดือน 45 เท่าของทุนเงินฝากต่อเดือน (ทุน 4,000 บาท x 45 = 180,000 บาท)
สินเชื่อบ้าน 8,500 บาท 24 เดือน 125 เท่าของทุนเงินฝากต่อเดือน (ทุน 8,500 บาท x 125 = 1,062,500 บาท)

ย้ำอีกครั้ง ข้อมูลและตัวเลขข้างต้นเป็นการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสมัครขอเข้าโครงการด้วยตัวเอง