Skip to main content

เว็บไซต์ facebook.com เข้าใช้งานไม่ได้ ในช่วงเวลาประมาณ 13.00-14.00 (ตามเวลาประเทศไทย) ทั้งนี้ ยังรวมถึงเว็บไซต์ instagram.com ด้วยเช่นกัน