12 January 2019

วันเด็ก 5 ครั้ง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ทักษิณ ชินวัตร

ในแต่ละปีภารกิจหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะต้องทำ นั่นคือประกาศ "คำขวัญวันเด็ก" ที่จะนำไปใช้ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งเป็น "วันเด็กแห่งชาติ" ของทุกปี

วันเด็ก 5 ครั้ง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งสองสมัย ครั้งแรกปี พ.ศ. 2544 และครั้งที่สอง 2548 ก่อนจะถูกรัฐประหารในปี 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่นำโดย สนธิ บุญยรัตกลิน ในขณะนั้น

ทักษิณ ชินวัตร ผ่านวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม "วันเด็กแห่งชาติ" ไปทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ. 2545, 2546, 2547, 2548 และ 2549

คำขวัญวันเด็ก นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

  • 2545 - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
  • 2546 - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  • 2547 - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
  • 2548 - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  • 2549 - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

ด้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี จากการทำรัฐประหารต่อรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และยังคงอยู่ในตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2562) แม้ว่าจะมีการเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด

ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ผ่าน "วันเด็กแห่งชาติ" รวมแล้ว 5 ครั้ง เท่ากับ ทักษิณ ชินวัตร เช่นกัน โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560, 2561 และล่าสุด 2562

คำขวัญวันเด็ก นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • 2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  • 2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
  • 2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
  • 2561 - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  • 2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ