บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ (British Virgin Islands : BVI) ตั้งอยู่ในทะเลคาริเบียน ประมาณ 60 ไมล์ ตะวันออกของโปรเตอร์ริโก้ เมืองหลวงคือ โร้ดทาวน์ เกาะทอโทลา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และใช้เงินสกุลดอลล่าห์ ปัจจุบันเป็นศูนย์ธุรกิจทางการเงิน (Financial Centre) และได้ชื่อว่ามีบริษัทใหญ่ๆ ไปจัดตั้งที่ BVI มาก ที่สุดในโลก หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจนานาชาติขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 ทําไมบริษัทใหญ่ๆ ทั้งหลายถึงไปจัดตั้งกันที่ BVI เป็นจํานวนมาก รวมทั้ง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ ไปตั้งบริษัทของตนเองที่ใช้ชื่อว่า Ample Rich Investments Limited คําตอบบางข้อมีอย่างนี้ครับ
  1. ไม่ต้องกําหนดสัญชาติ
  2. ไม่ต้องแจ้งชื่อเจ้าของกิจการ
  3. ไม่มีกฎใดๆ สําหรับธุรกิจต่างชาติหรือผู้หุ้น
  4. ใช้ตัวแทนถือหุ้นของบริษัทได้
  5. กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทไม่ต้องอาศัยอยู่ที่ BVI
  6. ไม่ต้องชําระทุนจดทะเบียน
  7. ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติ ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้
  8. ไม่ควบคุมเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน
  9. ไม่ต้องแสดงงบดุลประจําปี
  10. ทุกอย่างปิดเป็นความลับได้ ไม่จําเป็นต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูล
ที่มา : korbsak.com ภาพประกอบจาก GoogleEarth คลิกเพื่อดูภาพขยาย ...

ความคิดเห็น