ร่วมเข้าชื่อขอถอดถอนนายกรัฐมนตรี

ขณะนี้ได้มีการรวบรวมลายมือชื่อ เพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยสามารถเข้าอ่านรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้ที่ TU Thaprajan Webboard หรือ TUThaprajan.com เนื้อหาจะกล่าวถึง หลักการในการถอดถอน ขั้นตอน และการลงลายมือชื่อ สำหรับผู้ที่มีสิทธิจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้จะต้อง
 1. เป็นผู้ที่มีความต้องการและความเห็นสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการรัฐธรรมนูญ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มผลประโยชน์อื่นใด
 2. เป็นผู้ไม่ถูกจำกัดสิทธิในทางการเมืองโดยได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งล่าสุด
 3. นำสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว หรือสำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการได้ออกให้โดยมีรูปถ่ายของผู้ถือบัตร ปรากฏอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่ง และได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 4. ดำเนินการกรอกรายละเอียดในคำร้องขอถอดถอนนายกรัฐมนตรี ที่ทางกลุ่มนักศึกษาเตรียมไว้ให้ ณ จุดรวบรวมรายชื่อ
ดาวน์โหลดฟอร์มสำหรับลงชื่อได้ที่นี่ (form.pdf)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 - หมวด 10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง รัฐธรรมนูญฉบับเต็ม อ่านได้จากเว็บดังนี้ http://www.parliament.go.th
และหลายคนหากสงสัยว่าตัวเองมีสิทธิในการออกเสียงทางการเมืองแบบนี้หรือไม่ก็สามารถเช็คได้ดังนี้ คุณสมบัติผู้ร้องขอ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย กล่าวคือ
 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงการเลือกตั้ง และ
 4. เป็นผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งล่าสุด (กล่าวคือ ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548)
หมายเหตุ หากท่านไม่แน่ใจในสิทธิของตน สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.dopa.go.th/Election/Intranet/enqls/index.php หลักฐานที่ต้องแนบมาด้วยพร้อมกับ คำร้องขอ
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 2. สำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว หรือ
 3. สำเนาบัตร หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายที่สามารถแสดงตนได้
หมายเหตุ - โดยรับรองสำเนาถูกต้อง (ตัวอย่างการรับรองสำเนาถูกต้อง ดูได้ที่นี่) ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมลงลายมือชื่อได้ที่ หรือหากท่านไม่สะกวดจะไปลงลายมือชื่อ ณ จุดที่กำหนดไว้ ด้วยสาเหตุต่างๆ ก็สามารถลงชื่อในแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาหลักฐานเรียบร้อย ให้รวบรวมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ตึกกิจกรรมนักศึกษา เลขที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 กระบวนการขั้นตอนในการถอดถอนนายกฯ ข้อมูลจากเว็บไซต์ tuthaprajan.com