ทำไมห้าหมื่นชื่อยังเดินต่อไปได้หลังการยุบสภา

28 February 2006
แถลงการณ์จากเว็บไซต์ tuthaprajan.org ... งานแถลงข่าวของ อมธ. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการรวบรวม 50,000 ชื่อ ภายหลังมีการยุบสภา ทำไม 50,000 ชื่อ ยังเดินต่อไปได้ ภายหลังการยุบสภา ??? แม้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มนิสิตนักศึกษารักประชาชนยังขอยึืนยันที่จะดำเนินการรวบรวมลายมือชื่อ 50,000 ชื่อต่อไป และเห็นว่ากระบวนการรวบรวมลายมือชื่อเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงดำเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน ลงลายมือชื่อเพื่อนำไปสู่การถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น มุ่งไปสู่ผลการตรวจสอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ
  1. ผลการตรวจสอบโดยวุฒิสภา เพื่อลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีและหากมีการถอดถอน จะนำไปสู่ผลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ พ.ต.ท.ทักษิณจะถูกตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
  2. ผลในทางกระบวนการทางอาญา กล่าวคือ หากมีการยื่นรายชื่อ พร้อมสำนวนความผิดและ ปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่า มีมูลความผิด ปปช.จะต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
ดังนั้นกระบวนการยื่น 50,000 รายชื่อ จึงสามารถเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพิจารณาคดีทางอาญา หาก พ.ต.ท.ทักษิณกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ริง เพราะการที่ พ.ต.ท.ทักษิณยุบสภาและทำให้ตนพ้นจากตำแหน่งนั้น ไม่สามารถล้างการกระทำความผิดอาญาที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้กระทำผิดสำเร็จลงไปแล้ว เปรียบเทียบได้กับกรณีนายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยการลาออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 แต่ก็สามารถถูกฟ้องเป็นคดีอาญาฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในปี 2546 ซึ่งเป็นการฟ้องคดี หลังจากที่นากรักเกียรติ ออกจากตำแหน่งไปแล้ว เป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้เราเห็นว่า กระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยการยื่น 50,000 ชื่อนี้ มิได้ส่งผลเพียงให้ พ.ต.ท.ทักษิณพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ยังส่งผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การตัดสิทธิ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี ดังนั้นแม้ พ.ต.ท.ทักษิณจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็จำต้องได้รับการวินิจฉัยว่า จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ก็จะสามารถชิงยุบสภาเพื่อให้ตนเองกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อยู่ร่ำไป ดังนั้นกระบวนการ 50,000 ชื่อ ต้องเดินต่อไปเพื่อตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนั้น ทางกลุ่มนิสิตนึกศึกษารักประชาชน จึงขอให้ประชาชนผู้มาร่วมลงลายมือชื่อ มีความเชื่อมั่นว่าลายมือชื่อของท่านนั้นจะไม่สูญเปล่า และขอเชิญให้ประชาชนทุกท่านได้มาร่วมลงลายมือชื่อ เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วต่อไป กลุ่มนิสิตนักศึกษารักประชาชน 25 กุมภาพันธ์ 2549 ... ดาวน์โหลดแถลงการฉบับ PDF