Skip to main content
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2549 สมาคมคนตาบอดฯ ยื่นหนังสือเสนอแก้พ.ร.บ.สลาก 2517 ข้อเสนอประกอบการพิจารณาเพื่อการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และก่อนหน้านั้น (24 พ.ย. 2549) ตัวแทนผู้ค้าสลากฯ ยื่นหนังสือถึงป๋าเปรม ขอความอนุเคราะห์ด้านการให้คำแนะนำแก่คณะรัฐบาล สามารถตามความเคลื่อนไหนของ สนช.ได้ตามเว็บไซต์ข่าวทั่วไป