10 March 2007

จาก CNN ถึง YouTube ?

จากวันก่อนที่ gooogolf รายงานการไม่สามารถเข้าใช้งานของเว็บไซต์ www.youtube.com ล่าสุดเกิดสถานการณ์ใหม่ เมื่อเรียก URL: www.youtube.com มันจะทำการ redirect เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวง ICT แทน หรือว่า ICT บล็อก YouTube ซะแล้ว !!! ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้... youtube-closeyoutube close from metropoly in flickr.com ต้องดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกป่าว และ ict จะแถลงข่าวว่ายังไง -_-"