Skip to main content
"รัฐธรรมนูญต้องให้ความเป็นกลาง อย่าเชิดชูพุทธย่ำยีศาสนาอื่น" บางส่วนของบทสัมภาษณ์ ศักดินรินทร์ เขื่อนอ้น ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2550 (หน้า 15) หมายเหตุ : นายศักดินรินทร์ เขื่อนอ้น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตัวแทนนิสิตนักศึกษา สะท้อนมุมมองของเยาวชน ที่มีข้อเสนอให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ quote ฝ่ายสงฆ์พยายามยกเหตุผลเพื่อให้บรรจุศาสนาพุทธลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในฐานะเยาวชนในสภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้าง ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยโดยปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน แต่ถ้ามองๆ แล้วการที่จะบรรจุก็ไม่ได้ทำให้คนไทยเข้าวัดบ่อยขึ้น หรือทำบุญมากขึ้น และไม่ได้ทำให้คนไทยนับถือศาสนามากขึ้นหรือน้อยลง ผมมองว่ารัฐธรรมนูญต้องให้ความเป็นกลาง เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศและมีผลต่อกฎหมายลูก และอีกอย่างประเทศไทยไม่ได้มีเพียงศาสนาพุทธ เพียงอย่างเดียวยังมีศาสนาอื่นๆ การบรรจุหรือไม่บรรจุนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติมากกว่าถ้าเราเกิดบรรจุแล้วช่วงแรกอาจไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ต่อมามีกลุ่มคนบางกลุ่มอาจคิดไม่ดี ใช้พระสงฆ์มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ของตน ก็อาจเป็นไปได้ถึงแม้เราไม่บรรจุเราก็ยังคงปฏิบัติตามพระพุทธศาสนากันเหมือนเดิม ถ้าสมมติว่าคุณศักดินรินทร์ เป็นผู้นับถือศาสนาอื่น คุณศักดินรินทร์ จะตั้งคำถามไหมว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแล้วในรัฐธรรมนูญ หรือรวมถึงหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ จะถูกย่ำยีในกรณีนี้ เป็นผมนะ ผมก็จะรู้สึกน้อยใจ เหมือนถูกย่ำยีแต่ก็คงไม่มาเรียกร้องตรงนี้ ประเทศไทยให้สิทธิในการนับถือศาสนาอยู่แล้ว หรือการประกอบอาชีพอื่นๆ ก็ดี ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการสร้างความแตกแยกให้ประเทศมากกว่า ส่วนตัวของคุณศักดินรินทร์ คิดว่าน่าจะบรรจุศาสนาพุทธ ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผมคิดว่าเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนคนอื่นจะรับหรือไม่รับเรื่องนั้น น่าจะอยู่ที่เหตุผลในการแปรญัตติ ต้องรอเสียงส่วนใหญ่ แต่ส่วนตัวผม สาระสำคัญเรื่องศาสนาพุทธ อยู่ที่การปฏิบัติตัวมากกว่าเรื่องของตัวอักษร ซึ่งผมมีเหตุผลอธิบายดังนี้ 1. ในเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพ "บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี โดยประการอื่นใดก็ดี ไม่กระทำให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลย" ดังนั้น การนับถือศาสนาพุทธ ไม่ทำให้มีอภิสิทธิ์อย่างในเลย 2. รัฐธรรมนูญควรเป็นหลาง รัฐบาลก็ควรเป็นกลางในทางศาสนา เช่นเดียวกับให้ความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจและการเมือง 3. ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่ ไม่ควรเขียนให้คนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนั้น รู้สึกผิด 4. ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว เป็นหลักของศาสนาพุทธ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ ต้องเป็นหลักปฏิบัติ อย่าใจแคบ ยิ่งต่อสู้ให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญมากเท่าใดยิ่งบอกว่าเราใจแคบมากเท่านั้น