หลายคนเห็นว่าสังคมไทยยังต้องการเผด็จการ ?

17 August 2007
quote ประชาธิปไตยจำแลง... เผด็จการที่จำเป็น... รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร 17 สิงหาคม 2550 - เสวนารัฐธรรมนูญ 2550 กับทิศทางการเมืองไทยในอนาคต ที่ ม.เชียงใหม่