กฎอัยการศึก

9 September 2007
กฎอัยการศึกมีไว้เพื่ออะไร?... เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้ เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล การเริ่มใช้ และยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก... ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 กำหนดการประกาศใช้งานไว้ 2 ทางคือ 1) ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก (มาตรา 2) และ 2) ผู้บังคับบัญชาทหาร ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด (มาตรา 4) และวิธีการยกเลิปประกาศกฎอัยการศึก ทำได้ทางเดียวคือ ต้องมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเสมอ สถานการณ์กฎอัยการศึกในปัจจุบัน... ณ เดือนกันยายน 2550 ประเทศไทยยังประกาศกฎอัยการศึกในเขต 35 จังหวัดทั่วประเทศ (ประกาศยกเลิก 41 จังหวัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2006 จากเมื่อครั้งวันที่ 19 กันยายน 2006 ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ) โดยฝ่ายรัฐบาล และคมช. ไม่มีท่าทีที่จะยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่ที่เหลือดังกล่าว แม้จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างความสงบของบ้านเมือง และยังย้ำว่ากฎอัยการศึกไม่มีผลกระทบคนดี แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ทำไมยังต้องคงการใช้กฎอัยการศึกต่อไปจนกว่าจะพ้นการเลือกตั้ง เนื้อหา พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 คลิกอ่านได้ที่นี่