Skip to main content
mwsf2008 keynote คลิกดู keynote ของสตีฟ จอบส์ ในงาน Macworld 2008 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป โดยในงานนี้ CEO ของแอปเปิล ได้เปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุด (MacBook Air) สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องมีโปรแกรม QuickTime ในการชม :)