1 March 2008

2 มี.ค. 51 - ผมจะกาไม่เลือกใคร

- ยืนยันตามจุดมุ่งหมายเดิมเมื่อครั้ง 19 ส.ค. 50 "ไม่รับรัฐธรรมนูญ 2550" - จำนวนเสียงในสภาเกือบครึ่ง (74 คน) เป็นการคัดสรร ด้วยกรรมการเพียง 7 คน - จำนวน ส.ว. ที่เกินครึ่งไปเพียงคนเดียว (76 คน) ของ รธน. 50 บังคับให้เราเลือกได้เพียงคนเดียว ทำให้คะแนนเสียงที่ได้อันดับรองลงมาไม่มีความหมาย (จากเดิม รธน. 40 ที่เลือกได้หลายคน)