27 March 2008

รวมไฟล์ .mp3 ด้วยคำสั่ง Unix ใน Terminal

เอาไว้สำหรับต่อไฟล์ .mp3 หลายๆ ไฟล์ ให้เป็นไฟล์เดียว ใน Mac OS X 1. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวขึ้นมา แล้วนำไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการต่อกัน เอาไว้ในนั้น 2. เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์ cd แล้วลากโฟลเดอร์ที่เราต้องการ (จาก Finder) ให้ไปต่อท้าย cd ที่เราเตรียมไว้ (จะได้คล้ายๆ กับตัวอย่างต่อไปนี้) จากนั้นคลิก Enter เพื่อเข้าไปทำงานในโฟลเดอร์
$ cd /Users/poakpong/Desktop/mp3folder
3. พิมพ์คำสั่ง cat เพื่อจะรวมไฟล์ ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเรียกไฟล์ทั้งหมด และเครื่องหมายมากกว่า (>) ในการชี้ไปยังไฟล์ปลายทาง ตามตัวอย่าง (หมายเหตุ: ควรตั้งชื่อไฟล์ให้เรียงกัน ก่อนทำการต่อไฟล์)
$ cat * > xxx.mp3
เราก็จะได้ไฟล์ xxx.mp3 เพิ่มขึ้นมาในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้น Thanks Command from : macosxhints.com