Skip to main content
macbook photo ระหว่างเดินทางไปดูภาพยนตร์แสงศตวรรษรอบพิเศษ ก็แวะเก็บใบราคามาจากร้าน iStudio สยามพารากอน มาอัพเดทบล็อกเสียหน่อย ^^ - iPod shuffle  1GB (2,299)  2GB (3,200) - iPod nano  4GB (5,690)  8GB (7,590) - iPod classic  80GB (9,490)  160GB (13,290) - iPod touch **  8GB (11,390)  16GB (15,290)  32GB (19,190) - Mac mini  1.83GHz (22,990)  2.0GHz (29,990) - iMac  20inch 2.0Ghz (44,990) 2.4GHz (55,990)  24inch 2.4GHz (66,990) 2.8GHz (91,900) - Mac Pro / Two 2.8GHz Quad-Core (8-core) (102,900)  Two 2.66 Quad-Core (8-core) (84,590)  Two 3.0GHz Quad-Core (8-core) (165,990) - Apple Cinema Displays  20inch (24,700)  23inch (37,000)  30inch (74,000) - Macbook 13inch   2.1GHz White (40,900)  2.4GHz White (48,900)  2.4GHz Black (55,500) - Macbook Air 13inch  1.6GHz (66,990)  1.8GHz (76,900)  1.8GHz solid-state (112,990) - Macbook Pro  15.4inch 2.4GHz (75,900)   2.5GHz (89,500)  17inch 2.5GHz (99,900) ราคานี้เป็นราคาในใบราคา หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน (หน่อย: บาท) ** New software applications ** Support Thai font (Unofficial) at iStudio by Copperwired Only!