ความเห็น & ความรู้

1 July 2008
quote สังคมเรา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเห็น แต่แห้งแล้งเรื่องความรู้ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชู-พิด สัมภาษณ์ (30 มิ.ย. 2551)