Skip to main content
แถลงผลสำเร็จการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมวัดบวรนิเวศฯ ให้เป็นวัดต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมปรับปรุงอีก 35 วัดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พระเทพดิลก และพระราชเมธาภรณ์ กรรมการฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวผลสำเร็จโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม 2546 ว่า หลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัดบวรนิเวศวิหาร และ กทม. ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวัดบวรฯ เพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระกุศล โดยปรับปรุงใน 3 เรื่องหลัก คือ การแก้ปัญหาน้ำเสีย การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือแผนระยะสั้น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-10 กันยายน 2546 โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำในคูเน่าเสียด้วยการย้ายสัตว์น้ำ ขุดลอกตะกอนดินใต้คูน้ำ และติดตั้งบ่อดักไขมันที่กุฏิต่าง ๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ได้มีการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยให้กับกุฏิต่าง ๆ พร้อมจัดสวนหย่อม สวนสมุนไพร และทาสีกำแพงแก้ว ส่วนแผนระยะยาว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2546 โดยทำการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อระบายสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของ กทม.ก่อนนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กลางของ กทม. นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการซ่อมแซมกำแพงแก้วพร้อมทาสี และการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะนำเสนอให้วัดบวรฯ เป็นกรณีศึกษาสำหรับแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่วัดต่าง ๆ ใน กทม. บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อีก 35 แห่งต่อไป ปลัด กทม. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ในการดำเนินโครงการฯ ได้มีการย้ายปลาดุกจำนวน 3,000 ตัว เต่า 200 ตัว และตะพาบ 150 ตัวออกจากพื้นที่ก่อน และทำการบำบัดคุณภาพน้ำให้ดี แล้วจึงนำสัตว์น้ำกลับมาปล่อย ส่วนสุนัขและแมวจรจัดได้จัดระบบให้มีหน่วยสัตวแพทย์เข้าไปทำหมันและส่งไปไว้ในความดูแลของ กทม. แทน นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานกังหันชัยพัฒนา 2 เครื่องใหม่ที่เป็นแสตนเลสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในวัด และยังได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้นานาชนิดที่อยู่ภายในวัดมาแต่ดั้งเดิม สำหรับวัดอื่น ๆ จะต้องมีการทำแผนก่อนที่จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์