Skip to main content
ทำไมไม่ลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท ในโครงการ ชิมช็อปใช้ ?

โครงการ ชิมช็อปใช้ 2562

ตอนนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-กระตุ้นการท่องเที่ยว ของรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในชื่อโครงการ "ชิมช็อปใช้" โดยการแจกเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "เป๋าตัง" คนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ล้านคน เพื่อให้เอาไปจับจ่ายใช้ท่องเที่ยว ซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน

poakpong Sat, 2019-09-28 - 06:36
Subscribe to e-KYC