Skip to main content

จตุคามรามเทพ-ค้นหาตำนาน

ข้อความต่อไปนี้คัดลอกทั้งหมดมาจาก "จตุคามรามเทพ-ค้นหาตำนาน Catugamaramadeva-In Search of Origins" คอลัมน์ ฝรั่งมองไทย โดย ไมเคิล ไรท นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2550 - - - - - คำนำ "จตุคามรามเทพ" เป็นชื่อเทพองค์หนึ่งที่ต้องขนานนามขึ้นใหม่ เพราะไม่เคยปรากฎในคัมภีร์ใดๆ หรือตำนานเก่าแก่ ไม่ว่าพุทธหรือพราหมณ์ ผู้ผลิตพระเครื่องนี้โฆษณาสรรพคุณโดยอ้างคำของร่างทรงหรือ "ตำนานเก่าแก่" โดยไม่ระบุชื่อหรือที่มาของตำนาน ผู้ที่ศึกษาสังคมและศาสนาอย่างเป็นวิชาการย่อมไม่สนใจว่า องค์จตุคามรามเทพมีจริงหรือไม่จริง เพราะมันเป็นเรื่องศรัทธา ผู้ศรัทธาจตุคามรามเทพย่อมเชื่อว่ามีจริงตามสิทธิ์ของเขา นักวิชาการจึงไม่ท้าทายหรือลบหลู่ศรัทธา แต่มีสิทธิ์และหน้าที่ค้นคว้าว่า จตุคามรามเทพมีความเป็นมาอย่างไร? มีเอกสารโบราณรองรับไหม? ผลเบื้องต้นคือ จตุคามรามเทพไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาจากความว่างเปล่า มีเค้ามูลอยู่ในวรรณคดีโบราณจริง แต่วรรณคดีชิ้นนั้นๆ อยู่ในความทรงจำคลาดเคลื่อนจนได้ชื่อ "จตุคามรามเทพ" ออกมาอย่างผิดเพี้ยน จากคำในตำนานเดิม
Subscribe to Jatukam