Online Media

การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการสื่อสารทางสังคม

อินเทอร์เนต สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางด้านสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลก็ทำได้สะดวกมากขึ้น ทั้งจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์พกพา โทรศัพท์มือถือ/ แทปเล็ต

สื่อออนไลน์