Skip to main content
รวมเทคนิค วิธีประหยัดแบตเตอรี่ Samsung Galaxy Watch4

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy Watch4 แบบไม่ใช้งานอะไรเลย เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จะใช้งานได้ประมาณ 2 วัน กับอีก 5 ชั่วโมง (53 ชั่วโมง) ซึ่งในชีวิตจริงก็คงไม่สามารถอยู่ได้เหมือนที่ระบบคำนวณไว้

poakpong Wed, 2021-11-17 - 10:07
Subscribe to Always on display