Basic WordPress.com

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบล็อก ในระบบ WordPress.com สมัครฟรี มีหลายนามสกุล

นอกจากเว็บบล็อก Blogger (Blogspot) ของ Google ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีบล็อกอื่นๆ ให้เลือกใช้งานอีกเยอะ อาทิ Wix, Medium, Tumblr หรือ WordPress.com (ที่ไม่ใช่ WordPress.org ที่ต้องติดตั้งเอง)

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน WordPress.com

ต้องย้ำก่อนว่า WordPress.com (แบบฟรี) กับ WordPress.org (แบบติดตั้งเอง) แยกการบริหารกันอย่างสิ้นเชิง มีความเกี่ยวข้องกัน เพียงแค่ WordPress.com เอาตัวโปรแกรม WordPress.org มาทำให้เป็นบริการออนไลน์ ส่วน WordPress.org ที่ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแล้วนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง