Skip to main content

ตลกร้าย GT200, สุนัขดมกลิ่น และ วิถีมุสลิม

จากคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในระหว่างการแถลงผลการทดสอบเครื่อง GT200 เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการค้นหาวัตถุระเบิดต้องสงสัย ที่ว่าวิทยาการสุนัขดมกลิ่นได้ผลที่แน่นอนกว่า

Subscribe to Dirty Joke