Skip to main content

ฟ้าเดียวกัน: ขวาไทย

quote เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ชาวบ้านทำคุณค่าแบบจารีตหล่นหายไปแล้ว ประชาธิปไตยพอเพียงบอกว่า ชาวบ้านไม่ควรมีส่วนร่วมในระบบการเมืองระดับประเทศมากนักหรอก เพราะเวลามีส่วนร่วมก็เอาแต่ขายเสียง ทั้งสองเรื่องนี้วางอยู่บนแนวคิดที่ว่า ชาวบ้านไม่มีปัญญารับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่และระบบการเมืองสมัยใหม่ แอนดรูว์ วอล์กเกอร์ เศรษฐกิจพอเพียง ประชาธิปไตยพอเพียง และรัฐธรรมนูญชาวบ้าน
Subscribe to Editorial