Skip to main content

ย้อนความรู้ รัสเซีย ยูเครน นาโต้ อียู คืออะไร อยู่ตรงไหน?

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย และประเทศยูเครน มาถึงจุดที่ ประเทศรัสเซีย ใช้กำลังทางอากาศถล่มในหลายเมืองของประเทศยูเครน เบื้องต้นรายงานข่าวแจ้งว่ามีกำลังทหารเสียชีวิตมากกว่า 40 นาย และ พลเรือนเสียชีวิต 10 คน

ย้อนความรู้ รัสเซีย ยูเครน นาโต้ อียู คืออะไร อยู่ตรงไหน?

Subscribe to NATO