ทบทวนความหมาย ความเร็วอินเทอร์เน็ต หน่วย Mbps เทียบกับปริมาณข้อมูล หน่วย MB

ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับปริมาณความจุในระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ บิท (bit) และ ไบท์ (byte) โดย 8 บิท (b) = 1 ไบท์ (B)

หน่วย บิท ใช้ตัวย่อ b ตัวเล็ก และ หน่วย ไบท์ ใช้ตัวย่อ B ตัวใหญ่

ยกตัวอย่างปริมาณความจุ - ตัวอักษรโรมัน (อังกฤษ) 1 ตัว มีความจุประมาณ 1 ไบท์ หรือ 8 บิท

การแปลงหน่วย

  • 1,000 หน่วย = 1 กิโล (K) Kilo
  • 1,000 กิโล = 1 เมกะ (M) Mega
  • 1,000 เมกะ = 1 กิกะ (G) Giga
  • 1,000 กิกะ = 1 เทรา (T) Tera

ทำความเข้าใจ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ในการคำนวณหาความเร็ว จะวัดจาก 2 หน่วย ได้แก่ ปริมาณ เทียบกับ เวลา

สำหรับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ที่ระบุความเร็วที่ 50 Mbps (หรือ Mb/s - Megabit per second) หมายความว่า ในเวลา 1 วินาที จะสามารถส่งไฟล์ขนาด 50 Megabit

ถ้าเทียบเป็นหน่วย ไบท์ (B) ให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ ในเวลา 1 วินาที จะสามารถส่งไฟล์ขนาด 6.25 เมกะไบท์ (MB) Megabyte

หากมีไฟล์ปริมาณ 100 MB ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 50 Mbps จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลทั้งสิ้น 16 วินาที

ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณการรับส่งข้อมูลในช่วงความเร็วต่างๆ
ปริมาณข้อมูล ความเร็วรับ-ส่งข้อมูล เวลาในการดำเนินการ
1 MB 1 Mbps 8 วินาที
1 MB 4 Mbps 2 วินาที
100 MB 1 Mbps 800 วินาที (13.20 นาที)
100 MB 4 Mbps 200 วินาที (3.20 นาที)
100 MB 10 Mbps 80 วินาที (1.20 นาที)
100 MB 50 Mbps 16 วินาที
1 GB 10 Mbps 800 วินาที (13.20 นาที)
1 GB 50 Mbps 160 วินาที (2.40 นาที)
1 GB 100 Mbps 80 วินาที (1.20 นาที)