รวมเว็บไซต์ราชการไทย กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ใช้ CMS อะไรกันบ้าง?

เริ่มจากอยากรู้ว่าเว็บไซต์ราชการไทย ใช้ CMS อะไรในการบริหารจัดการหรือไม่ เลยไปโหลด Firefox Extension ที่ชื่อ Wappalyzer มาเช็คดู ตัว Wappalyzer ก็จะสแกนหน้าเว็บ แล้วอ่านโค้ดที่เว็บไซต์เรนเดอร์ออกมา แล้วก็วิเคราะห์ว่าใช้โปรแกรม เฟรมเวิร์ค หรือ เซิร์ฟเวอร์ อะไรบ้าง

** หมายเหตุ : CMS ในที่นี้ หมายถึง CMS ที่เผยแพร่สาธารณะ ทั้งแบบ Open Source (ฟรี) และแบบ Commercial (จ่ายเงิน) ไม่นับรวม CMS ที่เว็บโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นมาใช้งานเองแต่ไม่ได้เผยแพร่

เว็บไซต์ราชการไทย ใช้โปรแกรม CMS ตัวไหนกันบ้าง?

ผลที่ได้ จากเว็บไซต์จำนวน 301 เว็บไซต์ Wappalyzer วิเคราะห์ว่ามีการใช้งาน CMS รวม 101 เว็บไซต์ ส่วนที่เหลือ ตัว Wappalyzer ไม่บอกข้อมูล CMS

โดย CMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ WordPress จำนวน 52 เว็บไซต์ อันดับที่สองคือ Joomla จำนวน 20 เว็บไซต์

แสดงรายการ CMS ที่ Wappalyzer วิเคราะห์ได้ คือ

 1. WordPress 52 เว็บไซต์
 2. Joomla 20 เว็บไซต์
 3. Kentico 12 เว็บไซต์
 4. Drupal 6 เว็บไซต์
 5. Microsoft Sharepoint 5 เว็บไซต์
 6. DNN 3 เว็บไซต์
 7. TYPO3 1 เว็บไซต์
 8. Orchard Core 1 เว็บไซต์
 9. 1C-Bitrix 1 เว็บไซต์

ทั้งนี้ Wappalyzer พบว่ามีการใช้งาน Editor โปรแกรม Dreamweaver จำนวน 3 เว็บไซต์

นอกจากข้อค้นพบเรื่องโปรแกรม CMS แล้ว ก็พบว่า เว็บไซต์ราชการจำนวนหนึ่ง จะใช้งานไม่ได้ หากพยายามเปิดด้วยโปรโตคอล HTTPS

 • เว็บไซต์ที่รองรับ HTTPS 274 เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ที่ไม่รองรับ HTTPS 27 เว็บไซต์

สำหรับเว็บไซต์ราชการที่ไม่รองรับ HTTPS ก็มีด้วยกันหลายสาเหตุ

รวมเว็บไซต์ราชการไทย กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

รัฐบาลไทย — https://www.thaigov.go.th/

สำนักนายกรัฐมนตรี — https://www.opm.go.th

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี — https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?langs=1&pageid=1629&parent=1629&directory=12161&pagename=content1
 • กรมประชาสัมพันธ์ — https://www.prd.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค — https://www.ocpb.go.th/
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี — https://www.soc.go.th/ (WordPress)
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี — https://www.thaigov.go.th/
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ — https://www.nia.go.th/
 • สำนักงบประมาณ — https://www.bb.go.th/
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ — https://www.nsc.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา — https://www.krisdika.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน — https://www.ocsc.go.th/ (Drupal)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ — https://www.opdc.go.th/
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ — https://www.nesdb.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน — https://www.boi.go.th/
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ — http://www.onwr.go.th/ (WordPress)

กระทรวงกลาโหม — https://www.mod.go.th (Kentico)

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม — https://omd.mod.go.th/ (Kentico)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม — https://opsd.mod.go.th/
 • สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม — https://sopsd.mod.go.th/ (Kentico)
 • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม — https://opp.mod.go.th/ (Kentico)
 • กรมเสมียนตรา — https://sd.mod.go.th/
 • สำนักงบประมาณกลาโหม — https://odb.mod.go.th/ (Kentico)
 • กรมพระธรรมนูญ — https://jag.mod.go.th/ (Kentico)
 • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร — https://diec.mod.go.th/ (Kentico)
 • กรมการเงินกลาโหม — https://dfd.mod.go.th/ (Kentico)
 • กองทัพเรือ — https://www.navy.mi.th/
 • กองทัพอากาศ — https://www.rtaf.mi.th (Microsoft Sharepoint)
 • กองทัพบก — https://rta.mi.th/ (WordPress)
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ — https://thaiveterans.mod.go.th/ (WordPress)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ — https://www.dti.or.th/

กระทรวงการคลัง — https://www.mof.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง — https://ofm.mof.go.th/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง — https://palad.mof.go.th/
 • กรมธนารักษ์ — https://www.treasury.go.th/
 • กรมบัญชีกลาง — https://www.cgd.go.th/
 • กรมศุลกากร — https://www.customs.go.th/
 • กรมสรรพสามิต — https://www.excise.go.th/
 • กรมสรรพากร — https://www.rd.go.th/  (TYPO3)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ — https://www.sepo.go.th/
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ — https://www.pdmo.go.th/
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง — https://www.fpo.go.th/ (Kentico)

กระทรวงการต่างประเทศ — https://www.mfa.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • กรมพิธีการทูต — https://protocol.mfa.go.th/
 • กรมยุโรป — https://europetouch.mfa.go.th/
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ — https://business.mfa.go.th/
 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย — https://treaties.mfa.go.th/
 • กรมสารนิเทศ — https://info.mfa.go.th/
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ — https://thai-inter-org.mfa.go.th/
 • กรมเอเชียตะวันออก
 • กรมอาเซียน — https://asean.mfa.go.th/
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ — https://aspa.mfa.go.th/
 • กรมการกงสุล — https://consular.mfa.go.th/
 • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา — https://sameaf.mfa.go.th/
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ — https://tica-thaigov.mfa.go.th/

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา — https://www.mots.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา — https://secretary.mots.go.th/minister/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา — https://secretary.mots.go.th/
 • กรมการท่องเที่ยว — https://www.dot.go.th/
 • กรมพลศึกษา — https://www.dpe.go.th/
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ — http://www.tnsu.ac.th/ (Joomla)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ — https://www.m-society.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ — https://dsdw.go.th/
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว — https://www.dwf.go.th/
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน — https://www.dcy.go.th/
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ — https://www.dop.go.th/
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ — https://dep.go.th/ (Joomla)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ — https://www.moac.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ — https://www.opsmoac.go.th/
 • กรมส่งเสริมการเกษตร — https://www.doae.go.th/ (WordPress)
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ — https://www.cpd.go.th/ (Joomla)
 • กรมการข้าว — https://www.ricethailand.go.th/
 • กรมประมง — https://www.fisheries.go.th/
 • กรมปศุสัตว์ — https://dld.go.th/ (Joomla)
 • กรมหม่อนไหม — https://qsds.go.th/ (WordPress)
 • กรมชลประทาน — https://www.rid.go.th/ (Joomla)
 • กรมพัฒนาที่ดิน — https://www.ldd.go.th/
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร — https://www.royalrain.go.th/
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม — https://alro.go.th/
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ — https://www.cad.go.th/
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ — https://www.acfs.go.th/
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร — https://www.oae.go.th/

กระทรวงคมนาคม — https://www.mot.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • กรมการขนส่งทางบก — https://www.dlt.go.th/
 • กรมท่าอากาศยาน — https://www.airports.go.th/
 • กรมเจ้าท่า — https://md.go.th/ (WordPress)
 • กรมทางหลวง — http://www.doh.go.th/
 • กรมทางหลวงชนบท — https://drr.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร — https://www.otp.go.th/
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย — https://www.caat.or.th/ (WordPress)
 • กรมการขนส่งทางราง — https://www.drt.go.th/ (WordPress)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — http://www.mnre.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — http://om.mnre.go.th/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — https://www.onep.go.th/ (WordPress)
 • กรมควบคุมมลพิษ — https://www.pcd.go.th/ (WordPress)
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม — https://www.deqp.go.th/ (WordPress)
 • กรมป่าไม้ — https://www.forest.go.th/ (WordPress)
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช — https://www.dnp.go.th/
 • กรมทรัพยากรธรณี — https://www.dmr.go.th/ (WordPress)
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง — https://www.dmcr.go.th/
 • กรมทรัพยากรน้ำ — https://www.dwr.go.th/
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล — http://www.dgr.go.th/

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม — https://www.mdes.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรมอุตุนิยมวิทยา — https://www.tmd.go.th/ (Orchard Core)
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ — https://www.nso.go.th/ (Microsoft Sharepoint)
 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ — https://www.onde.go.th/
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล — https://www.depa.or.th/

กระทรวงพลังงาน — https://www.energy.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน — https://ops.energy.go.th/
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ — https://dmf.go.th/
 • กรมธุรกิจพลังงาน — https://www.doeb.go.th/
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน — http://www.eppo.go.th/ (Joomla)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน — https://www.dede.go.th/

กระทรวงพาณิชย์ — https://www.moc.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ — https://otm.moc.go.th
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ — https://www.ops.moc.go.th/
 • กรมการค้าต่างประเทศ — https://www.dft.go.th/
 • กรมการค้าภายใน — https://www.dit.go.th/
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า — https://www.dbd.go.th/
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ — https://www.dtn.go.th/
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ — https://www.ditp.go.th/
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา — https://www.ipthailand.go.th/ (Joomla)
 • สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า — http://www.tpso.moc.go.th/ (Drupal)

กระทรวงมหาดไทย — https://www.moi.go.th (WordPress)

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย — https://minister.moi.go.th/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย — http://smoi.moi.go.th/
 • กรมการปกครอง — https://www.dopa.go.th/
 • กรมการพัฒนาชุมชน — https://www.cdd.go.th/ (WordPress)
 • กรมที่ดิน — https://www.dol.go.th/ (Microsoft Sharepoint)
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย — https://www.disaster.go.th/
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง — https://www.dpt.go.th/
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น — http://www.dla.go.th/

กระทรวงยุติธรรม — https://www.moj.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม — https://www.moj.go.th/home-om
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม — https://www.moj.go.th/home-ops
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ — https://www.rlpd.go.th/
 • กรมบังคับคดี — https://www.led.go.th/
 • กรมคุมประพฤติ — https://www.probation.go.th/
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน — https://www.djop.go.th/
 • กรมราชทัณฑ์ — http://www.correct.go.th/ (WordPress)
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ — https://www.dsi.go.th/
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม — https://www.oja.go.th/ (WordPress)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ — https://www.cifs.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด — https://www.oncb.go.th/ (Microsoft Sharepoint)

กระทรวงแรงงาน — https://www.mol.go.th (WordPress)

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน — https://minister.mol.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน — https://www.dsd.go.th/
 • กรมการจัดหางาน — https://www.doe.go.th/
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน — https://www.labour.go.th/ (Joomla)
 • สำนักงานประกันสังคม — https://www.sso.go.th/

กระทรวงวัฒนธรรม — https://www.m-culture.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม — https://www.m-culture.go.th/ministry/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา — https://www.dra.go.th/
 • กรมศิลปากร — https://www.finearts.go.th/
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม — http://www.culture.go.th/
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย — https://www.ocac.go.th/ (WordPress)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม — https://www.mhesi.go.th (Joomla)

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม — http://www.osm.mhesi.go.th/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม — https://ops.go.th/ (Joomla)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา — https://www.ops.go.th/th/ohec
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ — https://www.dss.go.th/ (Joomla)
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ — https://www.oap.go.th/ (Joomla)
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ — https://www.nimt.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ — https://www.nstda.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ — https://www.nxpo.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม — https://www.tsri.or.th/
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ — https://www.nrct.go.th/ (DNN)

กระทรวงศึกษาธิการ — https://www.moe.go.th (WordPress)

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ — https://om.moe.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ — https://ops.moe.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา — http://www.onec.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน — https://www.obec.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา — https://www.vec.go.th/ (DNN)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา — http://www.otep.go.th/
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — https://www.ipst.ac.th/ (WordPress)
 • สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ — https://www.scoutthailand.org/

กระทรวงสาธารณสุข — https://www.moph.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข — http://ministeroffice.moph.go.th (Joomla)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข — https://ops.moph.go.th/
 • กรมการแพทย์ — https://www.dms.go.th/
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก — https://www.dtam.moph.go.th/ (Joomla)
 • กรมสุขภาพจิต — https://dmh.go.th/
 • กรมควบคุมโรค — https://ddc.moph.go.th/
 • กรมอนามัย — https://anamai.moph.go.th/
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ — https://hss.moph.go.th/
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ — https://www.dmsc.moph.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา — https://www.fda.moph.go.th/ (Microsoft Sharepoint)

กระทรวงอุตสาหกรรม — https://www.industry.go.th

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม — https://om1.industry.go.th/
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม — https://ops.industry.go.th/
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม — https://www.oie.go.th/
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ — http://www.dpim.go.th/
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม — https://www.diw.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย — http://www.ocsb.go.th (DreamWeaver)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม — https://www.dip.go.th/
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม — https://www.tisi.go.th/
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม — https://www.sme.go.th/

ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง

 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ — https://www.rdpb.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน — https://www.amlo.go.th/
 • สำนักงานอัยการสูงสุด — https://www.ago.go.th/ (WordPress)
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา — https://www.orst.go.th/
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ — https://www.onab.go.th/
 • สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ — https://www.pacc.go.th/

รัฐวิสาหกิจ

ในประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งของรัฐบาลไทย ที่มีสถานะเป็นองค์การที่รัฐเป็นเจ้าของ เป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่างเข้าไปมีทุนรวมอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น โดยทุนดังกล่าวรวมกันแล้วต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น

 • การกีฬาแห่งประเทศไทย — https://www.sat.or.th/ (WordPress)
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย — https://www.tat.or.th
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย — https://www.egat.co.th/ (WordPress)
 • องค์การจัดการน้ำเสีย — http://www.wma.or.th/ (Joomla)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) — https://www.mcot.net/
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย — https://www.mrta.co.th/
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล — https://www.glo.or.th/
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย — https://www.thaitobacco.or.th/ (WordPress)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) — https://krungthai.com/
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร — https://www.baac.or.th/
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต — https://www.liquor.or.th/
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ — https://www.fio.co.th/
 • การยางแห่งประเทศไทย — https://www.raot.co.th/
 • องค์การสะพานปลา — https://www.fishmarket.co.th/ (Joomla)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย — https://www.dpo.go.th/ (WordPress)
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย — https://www.port.co.th/
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย — https://www.railway.co.th/
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ — http://www.bmta.co.th/ (Drupal)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) — https://www.thaiairways.com/
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) — https://www.airportthai.co.th/ (WordPress)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด — https://www.aerothai.co.th/ (Drupal)
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด — http://www.bangkokdock.co.th (Joomla)
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด — https://www.transport.co.th/
 • องค์การคลังสินค้า — https://www.pwo.co.th/
 • การไฟฟ้านครหลวง — https://www.mea.or.th/
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค — https://www.pea.co.th/ (DNN)
 • การประปานครหลวง — https://www.mwa.co.th/ (DreamWeaver)
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย — https://www.exat.co.th/ (WordPress)
 • การเคหะแห่งชาติ — https://www.nha.co.th/ (WordPress)
 • การประปาส่วนภูมิภาค — https://www.pwa.co.th/
 • องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย — https://www.market-organization.or.th/ (DreamWeaver)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย — https://www.exim.go.th/ (Kentico)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — https://www.ghbank.co.th/
 • ธนาคารออมสิน — https://www.gsb.or.th/ (WordPress)
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย — https://www.ieat.go.th/
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) — https://www.pttplc.com/
 • สำนักงานธนานุเคราะห์ — https://www.pawn.co.th
 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต — https://www.playingcard.or.th/ (WordPress)
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร — https://www.mof.or.th/
 • บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) — https://www.ntplc.co.th/
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม — https://www.tcg.or.th/
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย — https://www.smebank.co.th/
 • สถาบันการบินพลเรือน — https://www.catc.or.th/ (WordPress)
 • องค์การสวนสัตว์ — https://www.zoothailand.org/
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ — http://www.qsbg.org/
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด — https://www.dad.co.th/
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด — http://www.sahathaihotel.com/
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย — https://www.ibank.co.th/
 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ — https://policeprinting.police.go.th/ (WordPress)
 • บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด — http://www.suvarnabhumihotel.co.th/
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด — https://www.srtet.co.th/
 • บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด — https://www.thaismileair.com/
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด — https://www.thailandpost.co.th/
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย — https://www.tistr.or.th/
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ — https://www.nsm.or.th/ (Drupal)
 • องค์การเภสัชกรรม — https://www.gpo.or.th/

องค์การมหาชน

องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) — https://www.bphosp.or.th/
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) — http://nvi.go.th/ (WordPress)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) — https://www.hrdi.or.th/
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://narit.or.th/
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) — https://www.businesseventsthailand.com/
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) — https://www.ha.or.th/
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://www.git.or.th/
 • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) — https://www.dasta.or.th/
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) — https://www.arda.or.th/
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) — https://www.sacit.or.th/
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) — https://www.onesqa.or.th/
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) — https://www.okmd.or.th/ (1C-Bitrix)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) — https://www.wisdomking.or.th/
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) — http://www.tgo.or.th/
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) — https://www.codi.or.th (WordPress)
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) — https://www.bedo.or.th/
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) — https://www.dga.or.th/ (WordPress)
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) — https://www.offo.or.th/ (Drupal)
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย — https://www.tijthailand.org/
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) — https://www.sac.or.th
 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) — https://www.fapot.or.th/
 • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) — https://www.moralcenter.or.th/ (Joomla)
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) — https://www.gistda.or.th/
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน) — https://www.slri.or.th/ (Joomla)
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) — https://www.hii.or.th/ (WordPress)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (องค์การมหาชน) — https://www.tcels.or.th/ (Kentico)
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://www.niets.or.th/
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) — https://www.itd.or.th/ (WordPress)
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) — https://www.neda.or.th/
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://www.nia.or.th/
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) — https://www.tint.or.th/
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) — https://pinkanakorn.or.th/ (WordPress)
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) — https://www.tpqi.go.th/
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) — https://www.labai.or.th/ (WordPress)
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) — https://www.tosh.or.th/ (Joomla)

หน่วยงานอื่นๆ

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ — https://www.royalthaipolice.go.th/
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา — https://www.orst.go.th/
 • หน่วยราชการในพระองค์ — https://www.royaloffice.th/ (WordPress)
 • กรุงเทพมหานคร — https://www.bangkok.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง — https://www.ect.go.th/
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ — https://www.nhrc.or.th/ (Kentico)
 • ศาลรัฐธรรมนูญ — https://www.constitutionalcourt.or.th/

รายชื่อ กระทรวง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รวบรวมมาจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ — http://www.oic.go.th/ginfo