Skip to main content

ทบทวนตัวเลข เน็ตมือถือ 4G, 5G สัญญาณ Wi-Fi 2.4G, 5G และ Wi-Fi 5, 6, 6E คืออะไร?

ต้องบอกว่าตัวเลข อินเตอร์เน็ตมือถือ 4G, 5G และ Wi-Fi 2.4G และ Wi-Fi 5G สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานไม่น้อย รวมถึงปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีความเร็ว Wi-Fi 5 และ Wi-Fi 6 เข้ามาอีก เพิ่มความสับสนไปกันใหญ่

Subscribe to 5G