Skip to main content
กล้องติดรถยนต์ : ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

กล้องติดรถยนต์เปรียบเหมือนการซื้อประกันภัย ที่ต้องเสียเงินซื้อไว้แต่ไม่มีใครอยากใช้ กล่าวคือมีไว้แล้วอุ่นใจสบายใจมากกว่าการไม่มี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากล้องติดรถยนต์จะแทบไม่ได้ใช้งาน (หากไม่เกิดอุบัติเหตุ) แต่เจ้าของรถยนต์ก็ควรหมั่นตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบอย่างสม่ำเสมอ

poakpong Wed, 2020-09-09 - 11:45
Subscribe to Car Camera