Skip to main content

การใช้งาน Cron พื้นฐาน ใน Ubuntu

โดยทั่วไป cron น่าจะมีติดตั้งใน Ubuntu อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มี ให้ติดตั้งเพิ่มด้วยคำสั่ง

sudo apt update
sudo apt install cron

รูปแบบการตั้งค่างานใน cron

รูปแบบ cron จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลา และตามด้วยงานที่ต้องการให้ระบบดำเนินการ

minute hour day_of_month month day_of_week command_to_run

อธิบาย

Subscribe to Cron