การใช้งาน Cron พื้นฐาน ใน Ubuntu

14 August 2021

โดยทั่วไป cron น่าจะมีติดตั้งใน Ubuntu อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มี ให้ติดตั้งเพิ่มด้วยคำสั่ง

sudo apt update
sudo apt install cron

รูปแบบการตั้งค่างานใน cron

รูปแบบ cron จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลา และตามด้วยงานที่ต้องการให้ระบบดำเนินการ

minute hour day_of_month month day_of_week command_to_run

อธิบาย

  • minute (นาที 0 - 59)
  • hour (ชั่วโมง 0 - 23)
  • day_of_month (วันที่ 1 - 31)
  • month (เดือน 1-12 มกราคม-ธันวาคม)
  • day_of_week (วันของสัปดาห์ 0-6 อาทิตย์-เสาร์)
  • command_to_run คำสั่งที่ต้องการให้ระบบดำเนินการ

ตัวอย่างรูปแบบ cron

0 6 * * * curl https://www.google.com

การกำหนดเงื่อนไขของเวลา

  • เครื่องหมาย * คือ ทั้งหมด เช่น * นาที = ทุกนาที, * ชั่วโมง = ทุกชั่วโมง
  • เครื่องหมาย , คือ และ เช่น 0,40 นาที = ทุกๆ นาที ที่ 0 และ 40
  • เครื่องหมาย - คือ ตั้งแต่-ถึง เช่น 6-18 ชั่วโมง = ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 18.00 น.
  • เครื่องหมาย / คือ แบ่งตามที่กำหนด เช่น */5 นาที = ทุกๆ 5 นาที, */3 ชั่วโมง = ทุกๆ 3 ชั่วโมง

ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขเวลา

* * * * *

ทำงานทุกนาที (all ทุกอย่าง)

12 * * * *

ทำงานตอนนาที ที่ 12 ในทุกชั่วโมง

0,15,30,45 * * * *

ทำงานตอนนาที ที่ 0,15,30,45 (ทุก 15 นาที)

*/15 * * * *

ทำงานทุก 15 นาที (นาที ที่หารด้วย 15 ลงตัว)

0 4 * * *

ทำงานเมื่อเวลา 4.00 น. ของทุกวัน

0 4 * * 2-4

ทำงานเมื่อเวลา 4.00 น. ในวันอังคาร (2), พุธ (3), พฤหัสบดี (4)

20,40 */8 * 7-12 *

ทำงานตอนนาที ที่ 20 และ 40 ของชั่วโมงที่ 0, 8, 16 โดยทำงานทุกวัน ในช่วงเดือน กรกฎาคม (7) - ธันวาคม (12) เท่านั้น