การใช้งาน Cron พื้นฐาน ใน Ubuntu

โดยทั่วไป cron น่าจะมีติดตั้งใน Ubuntu อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มี ให้ติดตั้งเพิ่มด้วยคำสั่ง

sudo apt update
sudo apt install cron

รูปแบบการตั้งค่างานใน cron

รูปแบบ cron จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลา และตามด้วยงานที่ต้องการให้ระบบดำเนินการ

minute hour day_of_month month day_of_week command_to_run

อธิบาย

  • minute (นาที 0 - 59)
  • hour (ชั่วโมง 0 - 23)
  • day_of_month (วันที่ 1 - 31)
  • month (เดือน 1-12 มกราคม-ธันวาคม)
  • day_of_week (วันของสัปดาห์ 0-6 อาทิตย์-เสาร์)
  • command_to_run คำสั่งที่ต้องการให้ระบบดำเนินการ

ตัวอย่างรูปแบบ cron

0 6 * * * curl https://www.google.com

การกำหนดเงื่อนไขของเวลา

  • เครื่องหมาย * คือ ทั้งหมด เช่น * นาที = ทุกนาที, * ชั่วโมง = ทุกชั่วโมง
  • เครื่องหมาย , คือ และ เช่น 0,40 นาที = ทุกๆ นาที ที่ 0 และ 40
  • เครื่องหมาย - คือ ตั้งแต่-ถึง เช่น 6-18 ชั่วโมง = ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 18.00 น.
  • เครื่องหมาย / คือ แบ่งตามที่กำหนด เช่น */5 นาที = ทุกๆ 5 นาที, */3 ชั่วโมง = ทุกๆ 3 ชั่วโมง

ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขเวลา

* * * * *

ทำงานทุกนาที (all ทุกอย่าง)

12 * * * *

ทำงานตอนนาที ที่ 12 ในทุกชั่วโมง

0,15,30,45 * * * *

ทำงานตอนนาที ที่ 0,15,30,45 (ทุก 15 นาที)

*/15 * * * *

ทำงานทุก 15 นาที (นาที ที่หารด้วย 15 ลงตัว)

0 4 * * *

ทำงานเมื่อเวลา 4.00 น. ของทุกวัน

0 4 * * 2-4

ทำงานเมื่อเวลา 4.00 น. ในวันอังคาร (2), พุธ (3), พฤหัสบดี (4)

20,40 */8 * 7-12 *

ทำงานตอนนาที ที่ 20 และ 40 ของชั่วโมงที่ 0, 8, 16 โดยทำงานทุกวัน ในช่วงเดือน กรกฎาคม (7) - ธันวาคม (12) เท่านั้น