Skip to main content

ขั้นตอนการรับบริการ ตรอ. และ เลื่อนล้อต่อภาษี ปีที่ 7

ในการชำระภาษีรถประจำปี หากรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อน และนำหนักฐานการตรวจสอบสภาพรถไปประกอบการชำระภาษีต่อไป

ขั้นตอนการรับบริการจาก ตรอ.

Subscribe to Drive Thru for Tax