Skip to main content

ฟุตบอลอาชีพ ในประเทศไทย พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

ยุคก่อนฟุตบอลสมัยปัจจุบัน

หลังจาก ร.6 ทรงตั้ง ส.ฟุตบอลแห่งชาติสยาม ในปี พ.ศ. 2459 ได้มีการจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยใหญ่ (เปลี่ยนเป็น ถ้วย ก) ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2459 และ ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2460 จากนั้นก็จัดการแข่งขันเรื่อยมาทุกปี (ยกเว้น ปี 2468, 2475-2490 และ 2493 ) ส่วนการแข่งขัน ถ้วยน้อย (ถ้วย ข) เริ่มแข่งขันครั้งแรกในปีพ.ศ. 2459 และจัดแข่งขันเรื่อยมาทุกปี

ตัวแทนกลุ่มปฎิวัติฟุตบอลไทย ชี้แจงรับร่างธรรมนูญของฟีฟ่าแบบมีเงื่อนไข

เว็บไซต์ Goal.com รายงานว่า นายวิรัช ชาญพานิชย์ ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับท่าทีของตัวเองและกลุ่ม “กลุ่มปฎิวัติฟุตบอลไทย" ซึ่งมีแนวร่วมล่าสุด 132 เสียง ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อรับรองธรรมนูญใหม่ของฟีฟ่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ว่ามติรับรองนั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะมีอยู่ 2 ข้อที่สมาชิกส่วนใหญ่ขอให้มีการแก้ไขก่อน (อ่านรายละเอียดข้างท้าย) ข้อความในแถลงการมีดังนี้...

"เรียนเพื่อนสมาชิกและสื่อมวลชน ตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่พิเศษ เพื่อรับรองร่างข้อบังคับสมาคมฟุตบอลฯ ฉบับมาตรฐานธรรมนูญฟีฟ่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมได้เห็นชอบรับร่างข้อบังคับตามธรรมนูญฟีฟ่า โดยไม่รับรองข้อ 10 และ ข้อ 21 ของร่างข้อบังคับนั้น"

"ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การรับร่างข้อบังคับ ดังกล่าวเป็นการรับแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ ไม่รับรอง ข้อ 10 และ ข้อ 21 จึงเท่ากับว่าข้าพเจ้าและสมาชิกยังไม่ได้มีมติรับรองร่างข้อบังคับดังกล่าวทั้งฉบับ จนกว่าจะได้มีการประชุมลงมติรับรองร่างข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ ทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่งจึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าใจตรงกัน" นายวิรัช ชาญพาณิชย์ 9 สิงหาคม 2556

วิรัช ชาญพานิชย์ ตัวแทนกลุ่มปฏิวัติฟุตบอลไทย ภาพจาก Goal.com

Subscribe to FIFA