Google Prompt

เปิดใช้งาน Google Prompt เพื่อใช้มือถือแทนรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี

Google เริ่มใช้งาน Google Prompt มาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ผูกบัญชี Gmail เข้ากับโทรศัพท์มือถือ โดยในหลายครั้ง ที่มีการ Sign in ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ระบบจะส่งข้อความมาถามว่า Trying to sign in from another computer? (มีความพยายามเข้าถึงบัญชีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น?) เราก็สามารถกดปุ่ม YES หรือ NO เพื่อผ่านกระบวนการนี้

ล่าสุด หากผู้ใช้งาน เข้าไปในแผงควบคุมบัญชี "บัญชีของฉัน" (My Account) ในหมวดหมู่ "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" (Sign-in & security) จะพบหัวข้อ "ใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้" (Use your phone to sign in) เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา จากเดิมที่ใช้เฉพาะ ชื่ออีเมล ร่วมกับรหัสผ่าน แต่การใช้มือถือในการเข้าถึงบัญชี จะไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เพียงแค่ตอบ YES หรือ NO ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น