เปิดใช้งาน Google Prompt เพื่อใช้มือถือแทนรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี

Google เริ่มใช้งาน Google Prompt มาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ผูกบัญชี Gmail เข้ากับโทรศัพท์มือถือ โดยในหลายครั้ง ที่มีการ Sign in ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ระบบจะส่งข้อความมาถามว่า Trying to sign in from another computer? (มีความพยายามเข้าถึงบัญชีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น?) เราก็สามารถกดปุ่ม YES หรือ NO เพื่อผ่านกระบวนการนี้

ล่าสุด หากผู้ใช้งาน เข้าไปในแผงควบคุมบัญชี "บัญชีของฉัน" (My Account) ในหมวดหมู่ "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" (Sign-in & security) จะพบหัวข้อ "ใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้" (Use your phone to sign in) เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา จากเดิมที่ใช้เฉพาะ ชื่ออีเมล ร่วมกับรหัสผ่าน แต่การใช้มือถือในการเข้าถึงบัญชี จะไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เพียงแค่ตอบ YES หรือ NO ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

การเริ่มใช้งาน Google Prompt ในการลงชื่อเข้าใช้งาน คลิกที่กล่องเมนู "ลองใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้ดูสิ | เริ่มต้นใช้งาน" (Try using your phone to sign in | Get started)

ในขั้นตอนนี้ จะเป็นภาพตัวอย่างการทำงานของ Google Prompt คือ (1) ใส่อีเมล (2) ปลดล็อกหน้าจอมือถือ แล้วกด YES ยืนยัน (3) เข้าระบบได้ทันที

ก่อนเริ่มแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี จะต้องใส่รหัสผ่านของอีเมลที่กำลังดำเนินการ

ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องหลัก กรณีใช้โทรศัพท์หลายเครื่อง

ทดสอบส่ง Google Prompt ไปยังโทรศัพท์มือถือที่เลือกไว้

ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือ แล้วกดปุ่ม YES ในหน้า Google Prompt เพื่อยืนยันการใช้งาน

เมื่อทุกอย่างถูกต้อง ก็สามารถกดปุ่ม "เปิด" (TURN ON) เพิ่มเริ่มใช้งานได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้การลงชื่อด้วยโทรศัพท์มือถือกับทุกเครื่อง โดยเลือกเมนู "รับข้อความเตือนการลงชื่อเข้าใช้ Google ในโทรศัพท์ทุกเครื่อง" (Get Google sign-in prompt on all your phones)

หมายเหตุ: การเปิดใช้ "ใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้" จะมีการถามรหัสผ่านอีกครั้ง หากมือถือที่กำหนดไว้ ไม่ได้ล็อกหน้าจอก่อนการลงชื่อเข้าใช้งาน