Skip to main content
5 ขั้นตอน ย้ายช่อง YouTube ไปเปิดเป็นบัญชีธุรกิจ Brand Account

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อสมัครใช้ Gmail หรือ Google Account จะสามารถสร้างช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอ สร้างเพลย์ลิสต์ และแสดงความคิดเห็นในระบบของ YouTube ได้ทันที

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบธุรกิจ Brand Account จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างช่องขึ้นมาใหม่ แล้วย้ายข้อมูลเดิมจากช่องส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธุรกิจ Brand Account โดยมีขั้นตอนดังนี้

* ข้อควรระวัง ในการย้ายข้อมูลจากช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธูรกิจ Brand Account ความคิดเห็นท้ายวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบออกทั้งหมด ไม่ย้ายตามไปด้วย

poakpong Sat, 2020-12-12 - 13:17

เปิดใช้งาน Google Prompt เพื่อใช้มือถือแทนรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี

Google เริ่มใช้งาน Google Prompt มาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ผูกบัญชี Gmail เข้ากับโทรศัพท์มือถือ โดยในหลายครั้ง ที่มีการ Sign in ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ระบบจะส่งข้อความมาถามว่า Trying to sign in from another computer? (มีความพยายามเข้าถึงบัญชีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น?) เราก็สามารถกดปุ่ม YES หรือ NO เพื่อผ่านกระบวนการนี้

ล่าสุด หากผู้ใช้งาน เข้าไปในแผงควบคุมบัญชี "บัญชีของฉัน" (My Account) ในหมวดหมู่ "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" (Sign-in & security) จะพบหัวข้อ "ใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้" (Use your phone to sign in) เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา จากเดิมที่ใช้เฉพาะ ชื่ออีเมล ร่วมกับรหัสผ่าน แต่การใช้มือถือในการเข้าถึงบัญชี จะไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เพียงแค่ตอบ YES หรือ NO ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

Subscribe to Google Account