Hyperinflation

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอะไรขึ้น ที่ประเทศเวเนซุเอลา?

เพจ Workpoint News ได้สรุปสถานการณ์ล่าสุดของวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) ในทวีปอเมริกาใต้ไว้ดังนี้