Skip to main content

Outline บริการ VPN ที่สนับสนุนโปรแกรมโดย Google (ทำงานบน DigitalOcean หรือบริการคลาวด์อื่นๆ)

ข่าวเก่า Google เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Outline บริการ VPN ที่พัฒนาโดย Jigsaw (บริษัทย่อยของ Google) ตัวโปรแกรม Outline แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Outline Manager และ Outline Beta (client)

  • Outline Manager เอาไว้จัดการเครือข่าย VPN และกำหนดผู้ใช้งาน
  • Outline Beta (client) โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ VPN โดยไม่ต้องแก้ไข Settings อะไรเลย

Subscribe to Jigsaw