Skip to main content

คลองโอ่งอ่าง เคยสวยเท่านี้ไหม? แล้ว คลองโอ่งอ่าง อยู่ตรงไหน?

จากวาทะกรรม "คลองโอ่งอ่าง เคยสวยเท่านี้ไหม?" ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง เพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนริมคลองเลยแม้แต่น้อย แล้วตำแหน่งที่ตั้งของ คลองโอ่งอ่าง นี่มันอยู่ตร

Subscribe to Ong Ang Canal