Skip to main content
เทคนิค ตรวจสอบสภาพการจราจร เบื้องต้น ก่อนออกเดินทาง

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัญหาการจราจรติดขัดมากเป็นพิเศษ ในกรุงเทพฯ กลายเป็นประเด็น Talk of the Town แม้ว่าสภาพการจราจรในปัจจุบัน จะติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วก็ตาม

ขออนุญาตแชร์ เทคนิค ที่ใช้ตรวจสอบสภาพการจราจร แบบง่ายๆ ก่อนออกเดินทาง ที่ใช้งานเป็นประจำ ดังนี้

poakpong Wed, 2015-06-10 - 17:57
Subscribe to Talk of the Town