Skip to main content

ใช้งาน Ubuntu 17.10 เป็นระบบปฏิบัติการพกพา (Portable OS) ในโหมดทดลองแบบไม่ต้องติดตั้ง "Try Ubuntu without installing"

มีโจทย์มาว่า "ถ้าเลือกใช้ระบบปฏิบัติการพกพา (Portable OS) เลือกระบบปฏิบัติการไหนดี?"

จากที่เคยได้ใช้งานมาบ้างเล็กๆ น้อยๆ เลยคิดว่า สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ถ้าจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบพกพา (Portable OS) ก็น่าจะเลือกเป็น Ubuntu เพราะการใช้งานไม่ยากมาก UI เป็นมิตร และมีฟังก์ชั่นทดลองแบบไม่ต้องติดตั้ง (Try Ubuntu without installing)

Subscribe to Try Ubuntu without installing