WordPress.com

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบล็อก ในระบบ WordPress.com สมัครฟรี มีหลายนามสกุล

นอกจากเว็บบล็อก Blogger (Blogspot) ของ Google ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีบล็อกอื่นๆ ให้เลือกใช้งานอีกเยอะ อาทิ Wix, Medium, Tumblr หรือ WordPress.com (ที่ไม่ใช่ WordPress.org ที่ต้องติดตั้งเอง)

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน WordPress.com

ต้องย้ำก่อนว่า WordPress.com (แบบฟรี) กับ WordPress.org (แบบติดตั้งเอง) แยกการบริหารกันอย่างสิ้นเชิง มีความเกี่ยวข้องกัน เพียงแค่ WordPress.com เอาตัวโปรแกรม WordPress.org มาทำให้เป็นบริการออนไลน์ ส่วน WordPress.org ที่ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแล้วนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง

เปรียบเทียบ WordPress.com กับ WordPress.org (ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว)

หนึ่งในทางเลือกในการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน คือการใช้งาน WordPress เป็นฐานในการบริหารข้อมูลเนื้อหา แต่รู้หรือไม่ WordPress มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ WordPress.com ที่มีบริการแบบครบวงจร จ่ายเงินแล้วใช้งานได้ทันที กับ WordPress.org ที่มีแต่เฉพาะตัวโปรแกรมระบบบริหารข้อมูล (CMS) เท่านั้น โดยผู้ใช้งาน จำเป็นต้องไปหาโดเมน และ เซิร์ฟเวอร์ เองต่างหาก