Skip to main content

5 ขั้นตอน ย้ายช่อง YouTube ไปเปิดเป็นบัญชีธุรกิจ Brand Account

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อสมัครใช้ Gmail หรือ Google Account จะสามารถสร้างช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอ สร้างเพลย์ลิสต์ และแสดงความคิดเห็นในระบบของ YouTube ได้ทันที

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบธุรกิจ Brand Account จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างช่องขึ้นมาใหม่ แล้วย้ายข้อมูลเดิมจากช่องส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธุรกิจ Brand Account โดยมีขั้นตอนดังนี้

* ข้อควรระวัง ในการย้ายข้อมูลจากช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธูรกิจ Brand Account ความคิดเห็นท้ายวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบออกทั้งหมด ไม่ย้ายตามไปด้วย

Subscribe to YouTube Channel