#infographic ทำความเข้าใจ 15 ประเด็น กับคำสั่งหัวหน้า คสช. อาศัย รธน. ม.44 แทนกฏอัยการศึก

15 ประเด็นกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ อาศัยอำนาจ ตาม รธน.(ชั่วคราว) 57 มาตรา 44 หลังยกเลิกกฏอัยการศึก

เรียบเรียงจาก ‘ทำความเข้าใจผลของการยกเลิกกฎอัยการศึก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 ซึ่งนำมาบังคับใช้แทน ดีกว่าจริงหรือไม่’ โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2 เม.ย.58

อ่านรายละเอียด ได้จากข่าว 'ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน' สรุป 15 ประเด็น ว่าด้วยมาตรา 44