6 อ.นิติ มธ. ออกคำประกาศ ว่าด้วยการ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ

คำประกาศ ว่าด้วยการ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ 

เพื่อยืนยันว่าการทำลายอำนาจการตัดสินใจของประชาชนด้วยการรัฐประหาร จะต้องไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร มีความสามารถเพียงพอในการกำหนดวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองได้ เพื่อป้องกันมิให้ระบบกฎหมายของรัฐถูกทำลายจนเสียหลักแห่งความยุติธรรมไปมากกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อมิให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ลดทอนอำนาจในสาระสำคัญของประชาชน แต่เพิ่มอำนาจเหล่านั้นให้กับกลุ่มอำมาตยาธิปไตยบางกลุ่มนั้นมีผลใช้บังคับ เรา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายนามตอนท้าย โดยอาศัยสถานะพลเมืองไทยและผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิติศาสตร์ 

ขอประกาศ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

----- 

อ่านต่อ : 6 คณาจารย์นิติ มธ. ออกคำประกาศว่าด้วยการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ 

อ่านเพิ่ม : 6 คณาจารย์นิติ มธ. ออกแถลงการณ์ปฏิเสธร่างฯ 50 ด้วยเหตุ 26 ประการพร้อม 4 ข้อเสนอหากมหาชนไม่รับร่างฯ