รวมรายชื่อ เว็บไซต์ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

รวมรายชื่อ เว็บไซต์ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

รวมรายชื่อ เว็บไซต์ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
รายชื่อธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร ธนาคารออนไลน์
ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com https://ibanking.bangkokbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา https://www.krungsri.com https://www.krungsrionline.com
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com https://online.kasikornbankgroup.com
ธนาคารเกียรตินาคิน www.kiatnakin.co.th https://ebanking.kiatnakin.co.th
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย www.cimbthai.com https://www.cimbclicks.in.th
ธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com https://www.tmbdirect.com
ธนาคารทิสโก้ https://www.tisco.co.th https://www.tisco.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th https://www.scbeasy.com
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย www.tcrbank.com ไม่มีข้อมูล
ธนาคารธนชาต www.thanachartbank.co.th https://retailib.thanachartbank.co.th
ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th https://pib.uobthailand.com/PIBLogin/appmanager/Login/Public
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ www.lhbank.co.th https://www.lhbankspeedy.com
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) https://www.sc.com/th https://online-banking.standardchartered.co.th/Init/IBank?ser=100&act=110&cntryCode=TH&preflanguage=th
ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th https://www.ktbnetbank.com
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย www.smebank.co.th ไม่มีข้อมูล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th ไม่มีข้อมูล
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th ไม่มีข้อมูล
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th https://ib.gsb.or.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghb.co.th ไม่มีข้อมูล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย www.ibank.co.th ไม่มีข้อมูล
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) www.icbcthai.com https://myebank.icbc.com.cn/icbc/perbank/index.jsp?areaCode=0165&dse_locale=th-TH

สรุป : ธนาคารที่เปิดใช้งาน HTTPS ในหน้าแรกของเว็บไซต์ รวมทั้งสิ้น 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้ และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) ส่วนหน้าบริการออไลน์ เปิดใช้ HTTPS ทั้งหมด