Skip to main content

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ รายงานว่า ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำการปรับราคาค่าทางด่วน เพิ่มอีก 5 บาท ในเส้นทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) และ ทางด่วน บางนา-ชลบุรี (ทางพิเศษบูรพาวิถี)

ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท แค่บางด่าน ไม่ได้ขึ้นทั้งเส้น

ทั้งนี้ การขึ้นราคาค่าทางด่วนนั้น ไม่ได้ขึ้นในทุกด่าน แต่จะมีเพียงแค่ 3 ด่าน สำหรับ ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ และ 11 ด่าน สำหรับทางด่วน บางนา-ชลบุรี


(แผนที่ เส้นทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์)

รายชื่อด่านเก็บเงิน ที่ขึ้นราคาค่าทางด่วน 5 บาท ได้แก่

ทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ตารางรายชื่อด่านเก็บเงิน ค่าทางด่วน ที่ขึ้นราคา 5 บาท ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (1 กันยายน 2561)
ด่านเก็บเงินประเภทรถยนต์ราคาค่าทางด่วนเดิมขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท
ด่านบางครุ-บางเมืองรถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 90 บาทปรับเป็น 95 บาท
ด้านบางครุ-เทพารักษ์รถ 6-10 ล้อจากเดิม 70 บาทปรับเป็น 75 บาท
ด่านบางครุ-บางแก้วรถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 120 บาทปรับเป็น 125 บาท

ทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

ตารางรายชื่อด่านเก็บเงิน ค่าทางด่วน ที่ขึ้นราคา 5 บาท ทางด่วน บางนา-ชลบุรี (1 กันยายน 2561)
ด่านเก็บเงินประเภทรถยนต์ราคาค่าทางด่วนเดิมขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท
ด่านบางนา กม.6-บางเสาธงรถ 6-10 ล้อจากเดิม 60 บาทปรับเป็น 65 บาท
ด่านบางนา-กม.6-บางสมัครรถ 4 ล้อจากเดิม 45 บาทปรับเป็น 50 บาท
รถ 6-10 ล้อจากเดิม 95 บาทปรับเป็น 100 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 145 บาทปรับเป็น 150 บาท
ด่านบางนา กม.6-บางปะกง 1รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 180 บาทปรับเป็น 185 บาท
ด่านบางนา กม.6-ชลบุรีรถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 215 บาทปรับเป็น 220 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางสมัครรถ 6-10 ล้อจากเดิม 80 บาทปรับเป็น 85 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 120 บาทปรับเป็น 125 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางปะกง 1รถ 6-10 ล้อจากเดิม 100 บาทปรับเป็น 105 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 155 บาทปรับเป็น 160 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-ชลบุรีรถ 4 ล้อจากเดิม 60 บาทปรับเป็น 65 บาท
รถ 6-10 ล้อจากเดิม 125 บาทปรับเป็น 130 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 190 บาทปรับเป็น 195 บาท
ด่านบางพลี 2-บางพลีน้อยรถ 4 ล้อจากเดิม 25 บาทปรับเป็น 30 บาท
รถ 6-10 ล้อจากเดิม 55 บาทปรับเป็น 60 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 85 บาทปรับเป็น 90 บาท
ด่านบางพลี 2-บางปะกง 1รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 135 บาทปรับเป็น 140 บาท
ด่านสุวรรณภูมิ 2-บางสมัครรถ 4 ล้อจากเดิม 30 บาทปรับเป็น 35 บาท
รถ 6-10 ล้อจากเดิม 65 บาทปรับเป็น 70 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 100 บาทปรับเป็น 105 บาท
ด่านสุวรรณภูมิ 2-ชลบุรีรถมากกว่า 10 ล้อจากเดิม 170 บาทปรับเป็น 175 บาท